Saint-Lin-Laurentides, Québec

Chhiùng Wikipedia lòi
Saint-Lin-Laurentides, Québec.
Saint-Lin-Laurentides, Québec.
Saint-Lin-Laurentides, Québec.

Saint-Lin-Laurentides he Québec-sén Lanaudière Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1807-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 118.80 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 17,463-ngìn (2011-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]