Saudi Â-là-pak Koet-kâ Sa̍k-yù Kûng-sṳ̂

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sâ-vû-thi Â-là-pak Koet-kâ Sa̍k-yù Kûng-sṳ̂.

Sâ-vû-thi Â-là-pak Koet-kâ Sa̍k-yù Kûng-sṳ̂ (Â-là-pak-ngî: ارامكو السعودية), he Sâ-vû-thi Â-là-pak ke koet-kâ sa̍k-yù kûng-sṳ̂. Muk-chhièn he sṳ-kie sông thâm-mìn tú-liòng chui-thai ke sa̍k-yù kûng-sṳ̂, chúng-phu sat-chhai Chái-het-làn. Kûng-sṳ̂ yúng-yû chhiòn-sṳ-kie chui-thai ke yù-thièn ——Kâ-ngá-ngì yù-thièn.