Sià-ok Sṳn-kîn

Chhiùng Wikipedia lòi

Sià-ok Sṳn-kîn (The Wicked Bible) he 1631 ngièn London fòng-kâ yin-tsho kûng-ngìn Robert Barker thùng Martin Lucas yin-tsṳ ke pán-pún.Kì-teu yin leu-thet sṳ̍p-kie thi-tshit-kie put-khó kiên-yìm ke put sṳ ,yîn-hí fòng-ti khi̍p tsú-kau ke put-mân.