Tá-choi-kú

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Tá-choi-kú" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"打嘴鼓" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Yit-chhṳn-ngìn tông-ti Tá-choi-kú

Tá-choi-kú (打嘴鼓)[1][2], me ôn-to Hàn-thàm (閒談), Hàn-liau(閒聊), Tàm-tè(譫哆) lâu Kóng-ngà-sà (講牙蛇), he lióng-sà fe̍t lióng-sà yî-song chṳ̂-kiên kai kâu-liù lâu kiêu-thûng. Tá-choi-kú cho-tet he yû yi-ngi kai yit-sit thó-lun, me cho-tet he m̀-ko vi-to tá-fat sṳ̀-kiên só-yî chhín-chhái kóng kí-ki.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Tá-choi-kú siông-koân ke tóng-on.