Tô-se-pâu sâng-vu̍t

Chhiùng Wikipedia lòi
Tetrabaena socialis consists of four cells.
Siù-li Yún-kòn-sien-chhùng.

Tô-se-pâu sâng-vu̍t (Multicellular organism) he chṳ́ yù tô-ke, fûn-fa ke se-pâu chû-sṳ̀n ke sâng-vu̍t-thí, khì fûn-fa ke se-pâu kok yû m̀-thùng ke, chôn-mùn ke kûng-nèn. Thai-tô-sú cho-tet sṳ́-yung ngiuk-ngién khon-to ke sâng-vu̍t he Tô-se-pâu sâng-vu̍t. Só-yû Tô-se-pâu sâng-vu̍t tû su̍k-yî Chṳ̂n-fu̍t sâng-vu̍t.