Tú-chhì-fut

Chhiùng Wikipedia lòi
Tú-chhì-fut

Tú-chhì-fut (肚臍窟)[1], me ôn-to Tú-chhì (肚臍), he thàk-tó ô-nga-é lâu thôi-phàn ke tú-chhì-pan luet-thet (㪐忒) yî-heu chhai tú-sṳ́ song-poi liù-ha ke pâ-é.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]