Tûng-sṳ Chhâ-chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi

Tûng-sṳ Chhâ-chhàm he yit-chho vi-yî Thòi-vân Thòi-chûng-sṳ Tûng-sṳ-khî Thòi-vân Thiet-lu Kón-lî-khiu̍k Tûng-sṳ-sien ke chûng-tôn thiet-lu chhâ-chhàm, kîm kói kien vì “Tûng-sṳ Hak-kâ Vùn-fa Yèn-khî”.

Tûng-sṳ Chhâ-chhàm
Tûng-sṳ Hak-kâ Vùn-fa Yèn-khî