Thâm-súi

Chhiùng Wikipedia lòi

Thâm-súi vi-yî Thòi-vân Thòi-pet-yen sî-pet yèn-hói, vi-yî Thâm-súi-hò ke tshut-hói-khiéu pet-tset, nàm-lìn Thòi-pet-sṳ thèu-khî, sî-nàm lâu Pat-lî-hiông kak-khôi.