跳至內容

Thò-niâu

Chhiùng Wikipedia lòi
Thò-niâu

Thò-niâu he sṳ-kie song chui-thai ke niâu. Kì khó-yî yû 2.5-mí ke kô-thu, só-yî thò-niâu ya-he fî put-thung ke. Than-he kì suk-thu chṳ̂n-khoai, yit-ke chûng-thèu nèn pûn-chéu to liuk-sṳ̍p-ńg kûng-lî. Thò-niâu-lón ya-he sṳ-kie chui-thai ke.