Thòi-11-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Thòi-11-siensén-tho Fâ-lièn-yen Fâ-lièn-sṳThòi-tûng-yen Thai-mà-lî-hiông.

sén-tho, sén-tho, sén-tho.

kîn-ko yen-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]