Thòi-pet-sṳ Hak-kâ Vùn-fa Chú-thì Kûng-yèn

Chhiùng Wikipedia lòi

Thòi-pet-sṳ Hak-kâ Vùn-fa Chú-thì Kûng-yèn (臺北市客家文化主題公園) he yit-só vi yî Thòi-pet-sṳ Chûng-chang-khî ke chú-thì kûng-yèn, cham-thi yok 4 kûng-khín.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • 1988-ngièn 7-ngie̍t, Thòi-pet-sṳ sṳ-chhòng Hí Súi-tet yîn-vì Thòi-pet-sṳ kâu-thûng yín-thô, yîn-chhṳ́ chiông Thòi-pet-sṳ Chṳn-fú kûng-vu-khiu̍k sṳ̂-kûng ke Yì-thùng Kâu-thûng Kûng-yèn kâu tui Thòi-pet-sṳ Chṳn-fú Kau-yuk-khiu̍k sṳ̀n-li̍p Thòi-pet-sṳ Yì-thùng Kâu-thûng Pok-vu̍t-kón.
  • 1991-ngièn 7-ngie̍t 1-ngit, Thòi-pet-sṳ Yì-thùng Kâu-thûng Pok-vu̍t-kón chang-sṳt chún sṳ̀n-li̍p.
  • 1992-ngièn, Yì-thùng Kâu-thûng Kûng-yèn khí-yung.
  • 1994-ngièn, Yì-thùng Kâu-thûng Kûng-yèn phu-fun thú-thi pûn kói kien vì yû-lo̍k-chhòng sṳ́-yung.
  • 2008-ngièn 9-ngie̍t 17-ngit, Yì-thùng Kâu-thûng Kûng-yèn koân-pit, thùng-ngièn 11-ngie̍t chéu-ngi̍p li̍t-sṳ́, thùng-ngièn 12-ngie̍t chhak-thet.
  • 2009-ngièn 6-ngie̍t 15-ngit, kiet-ngi Yì-thùng Kâu-thûng Kûng-yèn kói kien sṳ̀n Hak-kâ Vùn-fa Chú-thì Kûng-yèn (2011-ngièn 10-ngie̍t 15-ngit khôi-khí).