Thòi-vân Chúng-tuk

Chhiùng Wikipedia lòi

Thòi-vân Chúng-tuk he Ngi̍t-pún thúng-chhṳ sṳ̀-thoi Thòi-vân ke chui kô chóng-kôn, yù thiên-fòng chṳ́-phai.

Li̍t-ngim chúng-tuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-koân[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]