跳至內容

Thòi-vân nàm-tó ngî-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thòi-vân nàm-tó ngî-ngièn

Thòi-vân nàm-tó ngî-ngièn fe̍t-tsá Thòi-vân ngièn-tshu-mìn ngî-ngièn, tshai ngî-ngièn fûn-lui song he su̍k-yî Nàm-tó ngî-ne Thòi-vân nàm-tó ngî-tshu̍k, yit-khiung yû ngi-sṳ̍p-sâm ke ngî-ngièn, khó-yî fûn-tso "Thai-ngâ ngî-tshu̍k", "Phài-vân ngî-tshu̍k" yî-khi̍p "Tsou ngî-tshu̍k" tén sâm-ke ngî-khiùn. Sṳ́-yung ngìn-khiéu yok sṳ̍p-tshit van-ngìn.

Thòi-vân nàm-tó ngî-ngièn fûn-lui[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]