Thai-fùng-fâ

Chhiùng Wikipedia lòi

模板:Not

 
thai-fùng-fâ

sâng-vu̍t fûn-lui
kie: chṳt-vu-kie Plantae
(vi fûn kip) phî-tsṳ́ chṳt-vu Angiosperm
(vi fûn kip) chṳ̂n sông-chṳ́ ya̍p chṳt-vu Eudicots
muk: kím-khôe-mu̍k Malvales
khô: kím-khôe-khô Malvaceae
su̍k: mu̍k-kím-sú Hibiscus
chiet: H. sect. Lilibiscus
chúng: thai-fùng-fâ H. rosa-sinensis
ho̍k-miàng
Hibiscus rosa-sinensis
L.


Thai-fùng-fâ(ho̍k-miàng:Hibiscus rosa-sinensis

siong-phién[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]