跳至內容

Thai-yí-sân

Chhiùng Wikipedia lòi
Thai-yí-sân, Hiông-kóng.

Thai-yí-sân (大嶼山) tshai Hiông-kóng sî-nàm mien, he Hiông-kóng kin-nui tsui-thai ke tó-yí.

Hàng-tsṳn Khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-khî Fàn-kín

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi Fat-tsán

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]