跳至內容

Thiên-koet Pat-fuk

Chhiùng Wikipedia lòi

Thiên-koet Pat-fuk he Yâ-sû chhai Pâ-le̍t-sṳ̂-than ke Kâ-li-li chó-khì chhòn fuk-yîm sṳ̀ ke siên-tho, ki-chai chhai Mâ-thai Fuk-yîm thi 5 chông thi 3-12 chiet, pâu-hàm sin-thù chhṳ̂n Chṳ̂ ke Sân-táng Pó-hiun nui-yùng tông-chûng.


Sṳ̀n-ngin chhṳ-kâ lìn-sin khiùng-khú ke ngìn yû fuk-hì;
Kì-têu he Thiên-koet ke chṳ́-mìn!
Vì-to chhui lòi pî-sông ke ngìn yû-fuk-hì;
Sông-ti oi ôn-vi kì-têu!
Khiâm-pî ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hì;
Kì-têu fi tet-to Sông-ti yin-hí ke thú-thi!
Kî-hot hiûn-mu Sông-ti chṳ́-yi ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hì;
Sông-ti oi sṳ́ kì-têu tet-to mân-chiuk!
Yung chhṳ̀-pî khóan-thai ngìn ke sṳ̍t-chhai yû fuk-hì;
Sông-ti ya oi yung chhṳ̀-pî khóan-thai thai kì-têu!
Nui-sîm sùn-kiet ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hì;
Kì-têu fi khon-to Sông-ti!
Vì-to fò-phìn chhin-sîm chhìn-li̍t ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hì;
Sông-ti oi chhṳ̂n-fû kì-têu cho chṳ́-ńg!
Yîn-vì sṳ̍t-hàng Sông-ti ke chṳ́-yi lòi su pet-hoi ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hì;
Kì-têu chhiu-he Thiên-koet ke chṳ́-mìn!
承認自家靈性窮苦嘅人有福氣;
佢等係天國嘅子民!
為到罪來悲傷嘅人有福氣;
上帝愛安慰佢等!
謙卑嘅人實在有福氣;
佢等會得到上帝應許嘅土地!
飢渴欣慕上帝旨意嘅人實在有福氣;
上帝愛使佢等得到滿足!
用慈悲款待人嘅實在有福氣;
上帝也愛用慈悲款待佢等!
內心純潔嘅人實在有福氣;
佢等會看到上帝!
為到和平盡心儘力嘅人實在有福氣;
上帝愛稱呼佢等做子女!
因為實行上帝嘅旨意來受迫害嘅人實在有福氣;
佢等就係天國嘅子民!