Thien-nó

Chhiùng Wikipedia lòi
Thien-nó

Thien-nó he yit-tsúng kîn-kí yit ne-lie̍t tsṳ́-lin lòi-tui su-ngiak tsin-hàng tshú-lî ke kî-hi. Siong-kûan ke kî-su̍t ngiên-kiu tshṳ̂n-tso Thien-nó khô-ho̍k, su-ngiak ngiên-kiu pûn-ngìn tshṳ̂n-tso Sin-sit kî-su̍t. Phû-phiên sṳ́-yung ke lui-hìn he thien-zii2 thien-nó. Thien-nó lui-phe̍t fàn-tô, tsúng-thí-song he tshú-lî sin-sit tsṳ̂ kûng-khí.