Vû-â

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Vû-â

Vû-â烏鴉 he tsṳ̂n-tô sàng-sṳ fî-sòng kien-tó ke tiâu-é. Thûng-thí het-set, hìn-thí tsiap-khiun sâng-yîm tû-he "â-â-â-â-â-â-â". Tì Chûng-koet vû-â pûn-ngìn tsok-vì mò-hó ke siong-tsṳ̂n, khó-nèn he yîn-vi mêu-tsúng vû-â pí-káu hí-fôn fú-lan sṳ̍t-ngiuk ke yèn-ku.