跳至內容

Vûn-tai

Chhiùng Wikipedia lòi
Vûn-tai thi-khî.

Vûn-tai (Temperate climate) chhai thi-lî ho̍k song he vi-yî Â-ngie̍t-tai lâu Khi̍t-khiên chṳ̂-kiên ke Hì-hèu-tai. Pet-pan-khiù Vûn-tai khî ke fam-vì he chhiùng Pet-vúi 23.5° ke Pet-fì-kûi-sien to Pet-vúi 66.5° ke Pet-khi̍t-khiên chṳ̂-kiên. Nàm-pan-khiù Vûn-tai khî ke fam-vì he chhiùng Nàm-vúi 23.5° ke Nàm-fì-kûi-sien to Nàm-vúi 66.5° ke Nàm-khi̍t-khiên chṳ̂-kiên. Vûn-tai hì-hèu chit pâu-koat pí-kha vûn-fò tô-yí ke hói-yòng hì-hèu, ya pâu-koat si-kui fûn-mìn lâu pí-kha kôn-châu ke Thai-liu̍k-sin hì-hèu. Vûn-tai ke thai-tô-sú thi-khî vi-yî Sî-fûng-tai nui.