跳至內容

Van-lî Tshòng-sàng

Chhiùng Wikipedia lòi
Tshòng-sàng
Tshòng-sàng

Van-lî Tshòng-sàng he Chûng-fà mìn-tshu̍k ke siong-tsṳ̂n, sṳ-kie song chui ví-thai ke Kien-tsuk tsṳ̂-yit. Kú-thoi Chûng-koet vi-liáu tí-thet pet-fông Yù-mu̍k mìn-tshu̍k tshîm-lio̍k yì-yèn siù-tsho ke mù-hìn hê-thai ke kiûn-sṳ kûng-tshàng. Tshiòn-tshòng yok-yû liuk-tshiên tô kûng-lî. Tshôi 1987-ngièn Tshòng-sàng pûn lie̍t-ngi̍p "Sṳ-kie vùn-fa vì-sán", tsong-kôn ke kien-tsuk lâu khôn-fat ke kín-siong sṳ̀n-vì Pet-kîn lî-hàng ke kôn-kông kín-tiám.