Wong Gaa-khi

Chhiùng Wikipedia lòi
This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.

Wong Gaa-khi (黃家駒/Wong Ka Kui, 1962 nen 6 yet 10 nit-1993 nen 6 yet 30 nit) sang-yi Hiong-gong, zak-gun Gong-dung, Theui-saan. Khi sang-si heh Hiong-gong geh haau tsut-miang geh goh-sang. Khi heung Beyond ngok-theui chu goh-siu, git-thaa-siu khip tsong-dui-saang-yen. Wong Gaa-khi heung Nit-phun yit goh thin-si-theui geh yu-hi zit-muk yin-wui faat-sang yi-ui si zoh .

Heung khi heung-haa Theui-saan yew yit goh Wong Gaa-khi bok-wut-gon.