World Wide Web

Chhiùng Wikipedia lòi

World Wide Web fe̍t-chá Chhiòn-khiù Chṳ̂-sín Mióng, Van-vì-mióng (萬維網), he yit-ke yù hí-tô fu-siông-lièn-kiet ke chhêu-vùn-sṳ (Hypertext) chû-sṳ̀n ke hì-thúng, théu-ko Internet chhùn-chhí. Chhai liá-ke hì-thúng chûng, mî-ke yû yung ke sṳ-vu̍t, chhṳ̂n-vì yit-ngióng "chṳ̂-ngièn"; pin-chhiâ yù yit-ke chhiòn-vet "URI" Phiêu-sṳt; liá chṳ̂-ngièn théu-ko HTTP (Hypertext Transfer Protocol) chhòn-sung pûn sṳ́-yung-chá, yì heu-chá théu-ko tiám-sién lièn-kiet lòi fe̍t-tet chṳ̂-ngièn. World Wide Web Consortium (kién-chhṳ̂n W3C), yu chhṳ̂n W3C lî-sṳ-fi. 1994-ngièn 10-ngie̍t chhai Massachusetts Lî-kûng Ho̍k-yen (MIT) Thien-nó Khô-ho̍k sṳ̍t-ngiam-sṳt sṳ̀n-li̍p. W3C Hia̍p-fi ke kien-li̍p-chá he chhiòn-khiù chṳ̂-sín mióng ke fat-mìn-chá Tim Berners-Lee.