Yí-mô-khiù

Chhiùng Wikipedia lòi
Yí-mô-khiù Yun-thung-yèn Pí-tet Koi-tet.
Yí-mô-khiù

Yí-mô-khiù (羽毛球) he yit-hong kak-tén khiù-mióng, sṳ́-yung chhòng-piang mióng chhong-khiù phok kit-tá phiàng-khiéu tôn-chap yû yit-khiên yí-mô ke pan-khiù chhòng-ngiôn muk ke sṳt-nui yun-thung. Yî-kí chhâm-kâ ke ngìn-su, khó-yî fûn-cho tân-tá lâu sûng-tá.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Pí-soi kûi-chet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yí-mô-khiù Fat-khiù khî lâu Chiap-fat-khiù khî

Yu Fat-khiù khî
Chó Fat-khiù khî
Sûng-tá Fat-khiù lâu Chiap-fat-khiù khî
Tân-tá Fat-khiù lâu Chiap-fat-khiù khî
Chhièn Fat-khiù sien
Sûng-tá Heu Fat-khiù sien
Tân-tá Heu Fat-khiù sien
Tân
Piên
Sien
Sûng
Piên
Sien

Kî-pún tá-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Pí-soi chan-su̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Koet-chi chû-chṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]