跳至內容

Yì-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Yî-ngî)
Yì-ngî

ꆈꌠ꒿ Nuosu hxop

Koet-kâ: Chûng-koet
Thi-khî: Si-chhôn Liòng-sân Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû, Yùn-nàm
Sṳ́-yung ngìn-su: 2,000,000
Fûn-lui: Hon-Chhông Ngî-ne
Mén-Yî Ngî-kî
Yî Ngî-kî
Yî Ngî pet-phu fông-ngièn
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 ii
ISO 639-3 iii

Yì-ngî (彝語, ꆈꌠ꒿, Nuosu hxop) chú-yeu fûn-phu chhai Si-chhôn Liòng-sân Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû lâu Yùn-nàm-sén pet-phu, sṳ́-yung ngìn-su lióng-pak van.

Vùn-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Liòng-sân kûi-fam Yî-vùn péu
  - b p bb nb hm m f v d t dd nd hn n hl l g k gg mg hx ng h w z c zz nz s ss zh ch rr nr sh r j q jj nj ny x y
  [p] [pʰ] [b] [m͡b] [m̥] [m] [f] [v] [t] [tʰ] [d] [n͡d] [n̥] [n] [ɬ] [l] [k] [kʰ] [ɡ] [ŋ͡ɡ] [h] [ŋ] [x] [ɣ] [t͡s] [t͡sʰ] [d͡z] [nd͡z] [s] [z] [t͡ʂ] [t͡ʂʰ] [d͡ʐ] [nd͡ʐ] [ʂ] [ʐ] [t͡ɕ] [t͡ɕʰ] [d͡ʑ] [nd͡ʑ] [ȵ] [ɕ] [ʑ]
it [i̋] ꀀ                  
ix [ǐ]                    
i [ī]                    
ip [î]                      
iet [ɛ̋]                                                      
iex [ɛ̌]                
ie [ɛ̄]                
iep [ɛ̂]                      
at [a̋]                  
ax [ǎ]              
a [ā]              
ap [â]                
uot [ɔ̋]                                                                
uox [ɔ̌]              
uo [ɔ̄]              
uop [ɔ̂]                            
ot [ő]            
ox [ǒ]
o [ō]    
op [ô]
et [ɯ̋]                                                                        
ex [ɯ̌]                      
e [ɯ̄]                        
ep [ɯ̂]                            
ut [ű]                    
ux [ǔ]              
u [ū]              
up [û]              
urx [ǔ̱]                  
ur [ū̱]                  
yt [ɿ̋]                                  
yx [ɿ̌]                                
y [ɿ̄]                                
yp [ɿ̂]                                
yrx [ɿ̱̌]                                        
yr [ɿ̱̄]                                        
    [p] [pʰ] [b] [m͡b] [m̥] [m] [f] [v] [t] [tʰ] [d] [n͡d] [n̥] [n] [ɬ] [l] [k] [kʰ] [ɡ] [ŋ͡ɡ] [h] [ŋ] [x] [ɣ] [t͡s] [t͡sʰ] [d͡z] [nd͡z] [s] [z] [t͡ʂ] [t͡ʂʰ] [d͡ʐ] [nd͡ʐ] [ʂ] [ʐ] [t͡ɕ] [t͡ɕʰ] [d͡ʑ] [nd͡ʑ] [ȵ] [ɕ] [ʑ]
- b p bb nb hm m f v d t dd nd hn n hl l g k gg mg hx ng h w z c zz nz s ss zh ch rr nr sh r j q jj nj ny x y