跳至內容

Liòng-sân Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Liòng-sân Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû ke vi-é.

Liòng-sân Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû(Yî-ngî: ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ) he Si-chhôn-sén ke Chhṳ-chhṳ-chû, vi yî Si-chhôn-sén sî-nàm-phu, chû-fú Sî-chhông-sṳ. Liòng-sân he Chûng-koet séu-sú mìn-chhu̍k thi-khî kîn-chi fat-chán kha-hó ke thi-fông chṳ̂-yit.

Liòng-sân chhut-sán phìn-kó, sa̍k-liû, kâm-chà tén kîn-chi chok-vu̍t, phín-chṳt lâu khiéu-mi fî-sòng hó.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]