跳至內容

Tha̍t-chû-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Tha̍t-chû-sṳ ke vi-é.

Tha̍t-chû-sṳ (達州市), he Chûng-koet Si-chhôn-sén tûng-pet-phu Hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ. He Chhôn, Sham, Yî kiet-ha̍p phu ke thai sàng-sṳ, kîn-chi fa̍t chhiok, liù-thûng ngìn-khiéu thai. Tha̍t-chû he Si-chhôn sén ngìn-khiéu, Nùng-ngia̍p thai sṳ, chhôn tûng-pet kûng-ngia̍p kî-thi, yû "Chhôn Tûng Mìn Chû" (川東明珠), "Chûng-koet Hì Tû" (氣都) 」, "pâ ngìn ku lî" (巴人故里) chṳ̂ mî-yî. Pûn phìn vì "Si-chhôn-sén yèn-lìm sàng-sṳ", "Si-chhôn-sén fàn-pó mù-fam sang". Chúng mien-chit 16,600 phìn-fông kûng-lî, 1999-ngièn ngìn-khiéu 6,380,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]