跳至內容

Kóng-ôn-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Kóng-ôn-khî ke vi-é.

Kóng-ôn-khî (廣安區) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Kóng-ôn-sṳ só kón-hot ke yit-ke khî. Chúng mien-chit 1,536 phìn-fông kûng-lî, 2009-ngièn ngìn-khiéu 1,250,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]