Pâ-chûng-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Pâ-chûng-sṳ ke vi-é.

Pâ-chûng-sṳ (巴中市), he Chûng-koet Si-chhôn-sén Hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, vi-yî Si-chhôn-sén tûng-pet-phu. Mien-chit 12,325 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 3,980,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]