Ńg-thûng-khiàu-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

Ńg-thûng-khiàu-khî (五通橋區) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Lo̍k-sân-sṳ só kón-hot ke khî. Chúng mien-chit 474 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 32-van ngìn. Ńg-thûng-khiàu su̍k-yî Â-ngie̍t-tai Kui-fûng sṳp-yun hì-hèu, chhiòn-ngièn si-kui fûn-mìn, ngièn phìn-kiûn hì-vûn 17.32℃, ngièn-kiûn ngit-cheu 1119.7 séu-sṳ̀, ngièn-kiûn kong-yí liòng 1930.6 hâu-mí, chhiòn-ngièn mò sông khì 334.5 thiên.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]