2002-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

2002-ngièn he yit-ke phiàng-ngièn, thi-yit thiên tshiùng lî-pai-ngi khôi-sṳ́. 2002-ngièn ya-he Koet-chi Sân-ma̍k-ngièn, Lièn-ha̍p-koet Vùn-fa Vì-sán-ngièn