2006-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 20 sṳ-ki 21 sṳ-ki 22 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1970 ngièn-thoi 1980 ngièn-thoi
1990 ngièn-thoi 2000 ngièn-thoi 2010 ngièn-thoi
2020 ngièn-thoi 2030 ngièn-thoi
Ngièn: 2001-ngièn 2002-ngièn 2003-ngièn 2004-ngièn
2005-ngièn 2006-ngièn 2007-ngièn
2008-ngièn 2009-ngièn 2010-ngièn 2011-ngièn
Ngièn-ho: Mìn-koet 95 ngièn

2006-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ngit.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]