2004-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 20 sṳ-ki 21 sṳ-ki 22 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1970 ngièn-thoi 1980 ngièn-thoi
1990 ngièn-thoi 2000 ngièn-thoi 2010 ngièn-thoi
2020 ngièn-thoi 2030 ngièn-thoi
Ngièn: 1999-ngièn 2000-ngièn 2001-ngièn 2002-ngièn
2003-ngièn 2004-ngièn 2005-ngièn
2006-ngièn 2007-ngièn 2008-ngièn 2009-ngièn
Ngièn-ho: Mìn-koet 93 ngièn

2004-ngièn he yun-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-si.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]