跳至內容

Kiúng-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Kiúng-yen ke vi-é.

Kiúng-yen (珙縣) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Ngì-pîn-sṳ só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 1,150 phìn-fông kûng-lî, 2004-ngièn ngìn-khiéu 420,000-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]