跳至內容

Mâ-piên Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mâ-piên-yì-chhu̍k-chhṳ-chhṳ-yen)

Mâ-piên Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen (馬邊彝族自治縣, Yî-ngî: ꃆꉙꆈꌠꊨꏦꏱꅉꑤ mup hxop nuo su zyt jie jux dde xiep) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Lo̍k-sân-sṳ só kón-hot ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-yen. Chúng mien-chit 2384 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 18-van ngìn. Yù-khiu̍k phiên-ma vi 614600.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]