Ngì-pîn-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngì-pîn-sṳ ke vi-é.

Ngì-pîn-sṳ (宜賓市, Si-chhôn‎-fa: ȵi2bin1; Koet-chi Yîm-phiêu: [ȵi21pin55]), vi-yî Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Chûng-nàm-phu. Mien-chit 13,283 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 5,040,800-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]