跳至內容

Chṳ̂-yòng-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Chṳ̂-yòng-sṳ ke vi-é.
Chṳ̂-yòng-sṳ.

Chṳ̂-yòng-sṳ (資陽市), he Si-chhôn-sén ke yit-ke Thi-kip-sṳ, puk-yèn mien-chit 7,962.56 phìn-fông kûng-lî, Sàng-khî mien-chit 37.5 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 4,932,187.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]