Yí-sàng-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Yí-sàng-khî ke vi-é.
Yí-sàng-khî.

Yí-sàng-khî (雨城區) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Ngâ-ôn-sṳ só kón-hot ke yit-ke khî. Chúng mien-chit 1,060 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 340,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]