跳至內容

Ngâ-ôn-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngâ-ôn-sṳ ke vi-é.
Ngâ-ôn-sṳ.
Ngâ-ôn-sṳ.

Ngâ-ôn-sṳ (雅安市) vi-yî Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Si-chhôn-sén chûng-nàm-phu, thi-chhú Si-chhôn Phùn-thi sî-nàm-piên yèn ke Chhiâng-yî-kông chûng yù thi-khî, su yû "Chhôn Sî Yen Hèu" (川西咽喉) , "Sî-chhông mùn-fu" khi̍p "mìn-chhu̍k chéu-lòng" chṳ̂-chhṳ̂n. He séu-sú mìn-chhu̍k chhi-kî-thi lâu fûng-kín sṳn-thi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]