Mili Chhòng-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Mili Chhòng-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen ke vi-é.

Mili Chhòng-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen (木里藏族自治縣, Yî-ngî: ꃆꆹꀒꋤꊨꏦꏱꅉꑤ) he Chûng-koet Si-chhôn-sén Liòng-sân Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû só kón-hot ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-yen. Chúng mien-chit 13,252 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu 131,726-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]