Sâ-vân-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

Sâ-vân-khî (沙灣區) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Lo̍k-sân-sṳ só kón-hot ke khî. Chúng mien-chit 618 phìn-fông kûng-lî, 2004-ngièn ngìn-khiéu 20-van ngìn (khì-chûng fî-nùng-ngia̍p ngìn-khiéu 7.73 van ngìn, nùng-ngia̍p ngìn-khiéu 13.27 van ngìn), kón-hot 8-chṳ́n 5-hiông 1-ke phan-sṳ-chhú, 146-ke hàng-chṳn-chhûn. Sâ-vân-khî kin-nui hói-pha̍t chui-kô 2027-mí , chui-tâi 367-mí, sàng-khî hói-pha̍t 406-mí.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]