跳至內容

Chiáng-ngân-yen

Chhiùng Wikipedia lòi

Chiáng-ngân-yen (井研縣) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Lo̍k-sân-sṳ só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 841 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 42-van ngìn. Yù-khiu̍k phiên-ma vi 613100.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]