Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet
'
Flag of the People's Republic of China.svg National Emblem of the People's Republic of China.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Ngi-yúng-kiûn chin-hàng-chì
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
People's Republic of China (orthographic projection).svg
sú-tû Pet-kîn-sṳ
Chui-thai sàng-sṳ Sông-hói-sṳ
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Hon-ngî phû-thûng-fa
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Hòn-chhu̍k
Chṳn-chhṳ vùn-fa
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Kîm-pi tân-vi Ngìn-mìn-pì
GDP (miàng-ngi sông ke) 8.250 Van-yi ({{{GDP ngièn}}} ngièn)
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .cn
koet-chi thien-fa khî-ho +86
Liá-piên "Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"中華人民共和國" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet (中華人民共和國) he vi-yî Â-chû tûng-phu, Thai-phìn-yòng sî-ngan ke Ngìn-mìn Khiung-fò-koet, sú-tû Pet-kîn, liâng-thú mien-chit yok 960 phiàng-fông kûng-lî, he sṳ-kie song mien-chit thi-sâm thai koet-kâ, thùng chû-vì 14 ke koet-kâ chiap-yóng. Ngìn-khiéu chhêu-ko 13 yi, yok cham chhiòn-khiù ngìn-khiéu ke ńg-fûn chṳ̂-yit, he sṳ-kie song ngìn-khièu chui-tô ke koet-kâ.

Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet he tân-yit-chṳ koet-kâ. Kî chui-chhû ke chûng-yông chṳn-fú -- chûng-ông ngìn-mìn chṳn-fú yî 1949-ngièn 10-ngie̍t 1-ngit siên-ko sṳ̀n-li̍p. Chhiòn-koet fûn-vì 23 ke sèn, 5 ke chhṳ-chhṳ-khî, 4 ke chhṳ̍t-hot-sṳ lâu 2 ke thi̍t-phe̍t hàng-chṳn-khî(Hiông-kóng, Àu-mûn kîn-kí yit-koet lióng-chhṳ sṳ̍t-hàng kô-thu chhṳ-chhṳ), kiûn chhṳ̍t-su̍k chûng-ông ngìn-mìn chṳn-fú. Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet khiam-ko 5 ke thi-lî sṳ̀-khî, yî Pet-kîn sṳ̀-kiên (UTC+8) vì phêu-chún sṳ̀-kiên.

Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet he tô mìn-chhu̍k koet-kâ, koet-kâ ngin-thin ke mìn-chhu̍k yû 56 ke, khì-chûng Hon-chhu̍k cham 91.59%, khì-yì 55 ke he séu-su mìn-chhu̍k. Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet khiung-yû 24 chúng mìn-chhu̍k vùn-sṳ, 80 chúng yî-song mìn-chhu̍k ngî-ngièn, só-yû mìn-chhu̍k ha̍p-chhṳ̂n Chûng-fà mìn-chhu̍k. Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet kûi-thin Hon-ngî phû-thûng-fa lâu kûi-fam kién-fa hon-sṳ vì kôn-fông ngî-ngièn vùn-sṳ. Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet he tô chûng-kau sin-ngióng koet-kâ, yû song-yi ngìn sin-ngióng Fu̍t-kau, Tho-kau, Kî-tuk-kau, Yî-sṳ̂-làn-kau tèn chûng-kau.

Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet he koet-chi sa-fi ke chhung-yeu yit-yèn, he Lièn-ha̍p-koet Ôn-chhiòn lî-se-fi Sòng-ngim lî-se-koet, sṳ-kie thi-sâm thai kîn-chi-thí, yû sṳ-kie song hien-yi sṳ-pîn chui-tô ke kiûn-chhui, yúng-yû fu̍t-vú-hi, yû fat-sa ví-sên lâu chai-ngìn hòng-thiên ke nèn-li̍t.

Miàng-chhṳ̂n[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke kien-li̍p[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi chú-ngi sṳ̀-thoi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kói-kiet Khôi-fong[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhṳ-yèn chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-kâu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn vùn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]


Â-chû
Tûng-â lâu Pet-â ː Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet (Chûng-koet Thai-liu̍k)| Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)1| Ngit-pún | Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet | Thai-hòn Mìn-koet | Mùng-kú | Ngò-lò-sṳ̂
Tûng-nàm-â ː Mién-thien | Vùn-lòi | Kán-pu-chhài | Tûng Timor | Yin-nì | Liàu-koet | Mâ-lòi-sî-â | Fî-li̍t-pîn | Sîn-kâ-pô | Thai-koet | Ye̍t-nàm
Nàm-â ː Bangladesh | Bhutan | Yin-thu | Maldives | Nepal| Pakistan | Sri Lanka
Chûng-Â ː Kazakhstan | Kyrgyzstan | Tajikistan | Turkmenistan | Uzbekistan
Sî-â ː Afghanistan | Armenia | Azerbaijan | Bahrain | Cyprus | Pet Cyprus | Gruzia | Iran | Iraq | Yî-set-lie̍t | Yok-tan | Kuwait | Lì-pâ-nun | Oman | Palestine | Qatar | Saudi Â-lâ-pak | Si-li-â | Thú-ngí-khì | Â-lâ-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet | Yemen
khì-thâ thi̍t-sû chṳn-khî ː Hiông-kóng| Au-mùn
Sṳ-kie thi-lî sok-yín | Fî-chû | Mî-chû | Nàm-khi̍t-chû | Êu-chû | Thai-yòng-chû | Kok-koet sú-tû
(1) Chhiáng ngì khon Thòi-vân mun-thì