跳至內容

Ôn-fî-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Ôn-fî-sén" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"安徽省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Ôn-fui

Ôn-fui he Chûng-koet nui-liu̍k sén-fun, thi-lî song su̍k-yî Fà-tûng thi-khî, Kîn-chi song su̍k-yî Chûng-koet chûng-phu Kîn-chi khî; kiâm-khiam Tshòng-kông, fâi-hò. Sén-fi Ha̍p-phì-sṳ, Tshîn-tshèu heu-khì lâu Mìn-koet sṳ̀-khì Ôn-khin tsên-sûn sén-fi.

Hàng-tsṳn-khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]