跳至內容

Kông-sû

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kông-sû-sén)
Liá-piên "Kông-sû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"江蘇省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Kông-sû

Kông-sû he Chûng-koet ke yit-ke sén-fun, vi-é tì Tshòng-kông ha-yù nàm-ngan. Sén-fi he Nàm-kîn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]