跳至內容

Nàm-kîn-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Nàm-kîn-sṳ.

Nàm-kîn-sṳ, he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kông-sû-sén Sén-fi, Fu-sén-kip sàng-sṳ. Nàm-kîn thi-chhú Chhòng-kông hâ-yù yèn-ngan, Kông-sû-sén sî-nàm-phu, lìn kho Ôn-fui-sén. Chhiòn sṳ Hâ-hot 11 khî, chúng mien-chit 6582.31 phìn-fông kûng-lî, 2012-ngièn tái sòng-chhu ngìn-khiéu 816.1 van, khì-chûng Sàng-chṳ́n ngìn-khiéu 654.8 van-ngìn [7][8], on Sàng-chṳ́n ngìn-khiéu kie-son he Fà-Tûng thi-khî ke thi-ngi thai sàng-sṳ Nàm kîn he Chhòng-kông hâ-yù lâu Chhòng Sâm-kok Thi-khî chhùng-yeu sán-ngia̍p sàng-sṳ, Chhòng-kông sâm-kok pet yi̍t chûng-sîm sàng-sṳ lâu Kông-sû-sén ke chṳn-chhṳ, kîn-chi, khô-kau, vùn-fa, sin-sit chûng-sîm, ya-he chhiòn-koet chùng-ha̍p-sin kâu-thûng lâu thûng sin khi-néu sàng-sṳ yî-khi̍p khô-kau chûng-sîm sàng-sṳ chṳ̂-yit

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-yû kín-kôn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hó ha̍p-chok[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]