跳至內容

Vùn-fa

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Vùn-fa" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"文化" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Vùn-fa

Vùn-fa he chṳ́ ngìn-lui só chhóng-chho ke chîn-sṳ̀n chhòi-fu, yì Vùn-ho̍k, Ngi-su̍t, Kau-yuk, khô-ho̍k tén. Chhai Kháu-kú-ho̍k song chet-chṳ́ thùng yit Li̍t-sṳ́ sṳ̀-khì ke vì-chiak. thùng-ngiòng ke kûng-khí, yung-khí, chṳ-chho Kî-su̍t tén he thùng yit-chúng vùn-fa ke thi̍t-chṳ̂n. yû-sṳ̀ vùn-fa ya-he chṳ́-chit Vùn-mìn.

sûi-yèn chó-chhôi ngièn-sṳ́ Sa-fi sṳ̀-khì, Ngìn-lui chhiu yí-kîn hìn-sàng ke thi-yit-chhṳ fun-kûng, sán-sên liáu Nùng-ngia̍p mìn-chhu̍k lâu hiuk-mu̍k mìn-chhu̍k, than chó-khì vùn-fa tû he chhai Nùng-ngia̍p mìn-chhu̍k chûng sán-sên ke, yîn-vi hiuk-mu̍k mìn-chhu̍k yeu tak Súi chhó yì-kî, kî-chhu mò ku-thin, mò yùng-yi sán-sên thai kûi-mù ke chhi-kî, tui Vùn-sṳ mò-yû pet-chhiet ke sî-yeu; yì-yèn nùng-ngia̍p-mìn-chhu̍k yùng-yi hìn-sàng thai phu-lo̍k, láu siû súi-li sî-yeu thai-liong hia̍p-thùng kûng-chok ke ngìn-khiùn, só-yî chui-chó ke thai koet-kâ khi̍p nù-li-chṳ sán-sên chhut-yì Nùng-ngia̍p mìn-chhu̍k.