跳至內容

Kau-yuk

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Kau-yuk" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"教育" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Yu-chhṳ̂-yèn Kau-yuk

Kau-yuk chṳ́ yit-chhiet chhòn-pô lâu ho̍k-si̍p Ngìn-lui Vùn-mìn sṳ̀n-kó —— kok-chúng chṳ-sṳt, kî-nèn khi̍p sa-fi sên-fa̍t kîn-ngiam, yî chhiuk-chin ke-thí sa-fi-fa lâu Sa-fi ke-sin-fa ke sa-fi sṳ̍t-chhien fa̍t-thung. Thûng-sòng yû lâu ha̍p-ngi lióng-chúng kôn-ngiam. Sán-sên chhut-yì ngìn-lui sa-fi chhû-sṳ́ kiê-ton.

Kau-yuk le li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Êu-chû[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai sî-fông, kau-yuk ke hí-ngièn su-tó Kî-tuk-kau chû-chṳt ke ki-thai yáng-hióng: sṳ̀n-fu ngin-sṳt to kau-yuk ke chhung-yeu-sin, kien-li̍p-hí ho̍k-káu thí-ne. Chhai Êu-chû, hí-tô chui-chhû ke Thai-ho̍k tû-yû thiên-chú-kau poi-kín. sû-kak-làn Chûng-kau Kói-kiet chṳ̂-heu kien-li̍p liáu sîn-ke koet-li̍p Sû-kak-làn kau-fi.

Chûng-koet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-koet kau-yuk khôi-sṳ́ chhut-yì Chûng-koet kú-tién tén-chok, yì mò he chûng-kau chû-chṳt. Chó-khì Chûng-koet ngim-yung su kau-yuk ke kôn-yèn kón-lî ti-koet, yung-lòi sién-pha̍t kôn-yèn ke khô-kí kháu-sṳ chṳ-thu kien-li̍p yî sùi-chêu.