Kî-tuk-kau

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Kî-tuk-kau" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"基督教" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Kî-tuk-kau chṳ̂ Sṳ̍p-sṳ-ka.

Kî-tuk-kau chhai Chûng-koet kú-thoi phî chhṳ̂n-cho Kín-kau lâu pin he sṳ-kie sâm-thai Chûng-kau. Kì he yit-ke Yit-sṳ̀n-lun ke chûng-kau, chṳ́-miàng só-yû siông-sin Yâ-sû Kî-tuk ngin-vì kiu-chú ke Kau-fi. Sûi-yèn Yâ-sû Kî-tuk só kien-li̍p he yit-ke Kî-tuk kau-fi, than Kî-tuk-kau chhai Li̍t-sṳ́ chin-chhàng chûng sa fûn-chhut hí-tô kî-phai. Chú-yeu yû Thiên-chú-kau, Tûng-chang-kau, Kien-chang-kau (sîn-kau) sâm-thai chṳn-phai.

Kî-pún kau-ngi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-tuk-kau ke li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhong-sṳ́ kîn-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chó-khì Kî-tuk-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-sṳ-ki ke Kî-tuk-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hien-kîm ke Kî-tuk-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]