跳至內容

Sṳ̍p-sṳ-ka

Chhiùng Wikipedia lòi

Sṳ̍p-sṳ-ka he yit-tsúng kú-thoi tshú sí-hìn ke kûng-khí, he yit-tsúng tshàn-ngiûn ke tshú-fa̍t fông-sṳt. Thi̍t-phe̍t liù-hàng yî Pô-sṳ̂ Ti-kuet, Thai-mâ-sṳ-kiet Vòng-kuet, Yù-thai Vòng-kuet, Yî-set-lie̍t Vòng-kuet, Kâ-thai-kî lâu Kú Lò-mâ tén-tén thi-fông, thûng-sòng yung-yî tshú-sí ngia̍k-tsṳ́-tsá, yi-kau-thù, nù-li lâu hàn-mò kûng-mìn-khièn ke ngìn. Tshai sî-fông vùn-ho̍k chûng, yit-pân yung sṳ̍p-sṳ-ka pí-yi khú-nan. Kîm-ngit, sṳ̍p-sṳ-ka he Kî-tuk-kau ke sin-ngióng phêu-ki, put-tsai he thung-khú tshṳ́-yu̍k ke siong-tsṳ̂n. Kî-tuk-kau siông-tshòn, Yâ-sû pûn Yù-thai-kau tông-khièn-tsá khû-sung to Lò-mâ Ti-kuet tsu Yù-thai tsúng-tuk-tsóng Pí-lâ-tô, pin phan-tshú sí-hìn. Tshai sí-heu thi-sâm ngit fu̍k-fa̍t, fu̍k-fa̍t heu si-sṳ̍p ngit sṳ̂n-thiên. Kûng-ngièn 337-ngièn, Kiûn-sṳ-thán-tên Thai-ti ha-lin kim-tsṳ́ yung sṳ̍p-sṳ-ka tsok-vì hìn-khí.