Êu-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Liá-piên "Êu-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"歐洲" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Eû-chû

Êu-chû he sṳ-kie chhit thai chû chṳ̂-yit, Êu-chû sî-lìm Thai Sî-yòng, pet-piên chiap Pet-khi̍t-hói. Tûng-phu yû Vû-lâ Sân-ma̍k lâu Vû-lâ-hò, tûng-nàm phu he Lî-hói khi̍p het-hói. Êu-chû he sṳ-kie sông thi-ngi séu ke thai-liu̍k.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-khî[編寫 | 編寫原始碼]

Hien-chhai, Thi-lî song ke Êu-chû yù yî-ha si-sṳ̍p-ńg-ke koet-kâ chû-sṳ̀n, on-cheu thi-lî vi-chṳ lâu thi-hìn hí-khó fûn-chhut Sî-Êu, Pet-Êu, Chûng-Êu, Tûng-Êu khi̍p Nàm-Êu ńg-ke thi-khî:

Sî-Êu

Yîn-koet
Oi-ngì-làn
O-thi-li
Fap-koet
Hò-làn
Pí-li-sṳ̀
Tet-koet
Liechtenstein
Luxembourg
Shuì-sṳ

Pet-Êu

Pên-tó
Tân-ma̍k
Fûn-làn
Nò-vî
Shuì-tién

Chûng-Êu

Tshia̍p-khiet
Slovakia
Slovenia
Pô-làn
Hungary
Croatia

Tûng-Êu

Estonia
Pha̍k-ngò-lò-sṳ̂
Ngò-lò-sṳ̂
Latvia
Lithuania
Moldova
Vû-khiet-làn

Nàm-Êu

Andorra
Monaco
Sî-pân-ngà
Yi-thai-li
Sṳn Marino
Phù-thò-â
Vatican
Albania
Bosnia lâu Herzegovina
Bulgaria
Romania
Macedonia Khiung-fò-koet
Serbia
Malta
Montenegro
Cyprus
Hî-lia̍p

BlankMap-Europe.png

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Thí-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]