Êu-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Êu-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"歐洲" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Eû-chû

Êu-chû (歐洲) he sṳ-kie chhit thai chû chṳ̂-yit, Êu-chû sî-lìm Thai-sî-yòng, pet-piên chiap Pet-khi̍t-hói. Tûng-phu yû Ural Sân-ma̍k lâu Ural-hò, tûng-nàm phu he Lî-hói khi̍p Vû-hói. Êu-chû he sṳ-kie sông thi-ngi séu ke thai-liu̍k.

Thi-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hien-chhai, Thi-lî song ke Êu-chû yù yî-ha si-sṳ̍p-ńg-ke koet-kâ chû-sṳ̀n, on-cheu thi-lî vi-chṳ lâu thi-hìn hí-khó fûn-chhut Sî-Êu, Pet-Êu, Chûng-Êu, Tûng-Êu khi̍p Nàm-Êu ńg-ke thi-khî.

Koet-kâ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fu-su̍k-thi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]